Wij richten ons voortdurend op de optimale ontwikkeling van kinderen passend binnen hun eigen mogelijkheden. We kijken hierbij naar relevante maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en we streven ernaar de kinderen een stevige basis mee te geven op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en taakaanpak; het leren leren.

Kinderen verlaten de Wilgeroos na de basisschooltijd met een stevige basis waar zij hun verdere leven en schoolloopbaan profijt van hebben.

Wij leren in een omgeving waarin:
* de kernvakken taal, rekenen en lezen centraal staan;
* vanuit de kernvakken verbinding wordt gezocht met de vakken binnen wereldoriëntatie.
* vanuit de kernvakken en de vakken binnen wereldoriëntatie verbinding wordt gezocht met de  21ste-eeuwse vaardigheden.

Team Wilgeroos zet zich in om de ontwikkelkans van het kind te vergroten en streeft naar onderwijs op maat. Zij doen dit door samen te werken met collega’s, kinderen, ouders en (keten)partners en zich open te stellen voor veranderingen. Veranderingen die met een blik op de toekomst en vanuit continu verbeteren worden ingezet.

Door in ons onderwijsaanbod aan te sluiten bij de drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie en de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen willen wij de kinderen motiveren met plezier van en met elkaar tot leren te komen. Nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door het aanbod van uitdagende werkvormen in een betekenisvolle leeromgeving, waar opgedane kennis wordt gedeeld, ervaren en/of geoefend in de praktijk.

Wij staan voor:

Vertrouwen: De basis van al ons handelen!
Gelijkheid: We gaan uit van diversiteit, elk mens is uniek. We sluiten niets en niemand uit, samen zijn we één, dit is onze basishouding. Mede-eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid zijn essentiële begrippen, voor zowel de kinderen, de ouders, als de professional. 
Respect: Op onze school houden we ons aan de principes van positieve communicatie, het geven van feedback en denken in kansen en mogelijkheden.
Professioneel: We zijn een lerende organisatie met als doel de ontwikkelkans van het kind te vergroten. We stellen hoge, haalbare doelen en gaan voor maximaal resultaat.
Balans: We zijn evenwichtig en stabiel, bieden rust en structuur in een ordelijke leeromgeving. We zijn authentiek. We hebben aandacht voor elk kind.