Ons onderwijs

Het onderwijs dat op de Wilgeroos gegeven wordt, gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de groepen worden samengesteld aan de hand van de leeftijden van de kinderen. De leerstof is over de jaarklassen verdeeld. Het lesaanbod in de groepen heeft een standaard basisniveau. Dit niveau is gericht op de einddoelen van groep 8, met daarbij weloverwogen tussendoelen. In iedere groep ziet u drie instructiegroepen bij de vakken lezen, rekenen, taal en spelling. Sommige leerlingen hebben een extra instructie nodig, andere leerlingen hebben extra begeleiding en in-oefening nodig in de buurt van de leerkracht aan de instructietafel en sommige leerlingen hebben de leerstof al snel door waardoor zij zelfstandig aan de opdrachten kunnen werken.

Bovenstaande is de basis waarop een schooljaar start. Daar waar we kansen zien het onderwijs te optimaliseren proberen wij steeds meer af te stemmen op datgene wat het kind nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het vak begrijpend lezen wordt het leerstofaanbod groepsdoorbroken aangeboden. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zitten bij elkaar op niveau van lezen in de groep. De leerkracht biedt de lesstof aan op één tekst-niveau waardoor hij/zij meer tijd heeft om kinderen extra te ondersteunen waar nodig.

Naast onderwijs op maat op groepsniveau bieden wij als school ook de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden op individueel niveau. Voorbeeld: Kinderen die moeite hebben met rekenen volgen (met toestemming van de ouders) de rekenles in een groep lager. Kinderen die heel makkelijk door de leerstof gaan worden uitgenodigd op het Studieplein waar een leerkracht de meerkunners ondersteunt.

Samen met de zorgcoördinator, leerkracht, kind en ouders gaan we altijd op zoek naar dat wat het kind nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen.